นครินทร์ พรหมตัน

ครินทร์ พรหมตัน เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย เชียงใหม่เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้านตั้งอยู่ทางภาค เหนือของประเทศไทย  ผู้อ่านนิตยสาร Travel + Leisure ได้จัดให้เชียงใหม่เป็นเมืองติดอันดับ 15 ของโลกในปี 2559 ครอบครัวของนครินทร์อาศัยอยู่ในบ้านริมฝั่งแม่น้ำปิงที่สร้างขึ้นโดยคุณปู่ของเขา

Gallery
Gallery
Gallery
Gallery

การศึกษา

ระเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีสภาสองสภา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระประมุขของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 รัฐบาลได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ปีจนถึงระดับมัธยมปลายอีก 12 ปี ให้กับประชาชนชาวไทย การศึกษาภาคบังคับกำหนดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายมีอัตราส่วนอยู่ที่ 29% ในจำนวนนั้น 14% เป็นการศึกษาภาคเอกชน ครอบครัวของนครินทร์เป็นครอบครัวชั้นกลาง แต่พ่อแม่เขาได้พยายามส่งให้นครินทร์ได้เล่าเรียนในโรงเรียนเอกชน พวกเขายังปลูกฝังรากฐานให้กับนครินทร์และน้องสาวได้ศึกษาจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้นพวกเขายังสนับสนุนให้การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในต่างประเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพาณิชยการ
เชียงใหม่ ประเทศไทย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระบบการจัดการข้อมูล (MIS)
2546-2548

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น
เชียงใหม่ ประเทศไทย
ปริญญาตรี
การบริหารการท่องเที่ยว
2548 – 2550

มหาวิทยาลัยฟลอริดาแอตแลนติก
โบกา ราตัน มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท),การบริหารการโรงแรม
ผู้สมัครจะจบการศึกษาในเดือน สิงหาคม 2560

โปรแกรมการศึกษาด้านบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองจาก AACSB ของมหาวิทยาลัยฟลอริดาแอตแลนติก ร่วมกับนักศึกษาที่ต้องพัฒนาความสามารถด้านการเงิน การบัญชี และการตลาด พร้อมส่งมอบบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำงานในหลายๆภาคส่วนเป็นอย่างดี

Gallery
Gallery
Gallery
Gallery

ประสพการณ์ทำงาน

หลังจากศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านการจัดการการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์นใน 2550 นครินทร์ได้เข้าทำงานในศูนย์บริการลูกค้าใกล้บ้านเป็นเวลา 1 ปี เด็กหนุ่มวัย 22 ปี ผู้ซึ่งไม่เคยเดินทางห่างจากบ้านเลย ตัดสินใจแน่วแน่ที่จะเดินทางเข้ามายังกรุงเทพฯ และได้มาอาศัยอยู่โดยลำพังตนเองภายในห้องพักเล็กใกล้ๆสนามบิน เขาตั้งใจที่ทำงานในธุรกิจการท่องเที่ยว เขารู้สึกว่าในช่วงเวลา 6 ปีต่อมา การได้พบปะให้บริการกับนักเดินทางต่างชาติตัวต่อตัว ทั้งในวันที่ดีและวันที่แย่ เป็นประสพการณ์ที่ยอดเยี่ยมและทำให้เขาเข้าใจธุรกิจการบริการตั้งแต่ระดับล่างขึ้นไป และนั่นทำให้เขายังได้เตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้วยความรู้จากการทำงานจริงเป็นอย่างดี

-โลโก้ไทยเล็ก
ฝึกงานฤดูร้อน
การบินไทย
พฤษภาคม 2550 – กันยายน 2550
สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
ประตูทางออกเครื่องบิน ผู้โดยสารขาออกในประเทศและนานาชาติ ต้อนรับผู้เดินทางขาเข้า และทบทวนรายการทั่วไป
หนึ่งสอง small2
ตัวแทนศูนย์บริการ

สายการบิน One2Go
ธันวาคม 2550 – มิถุนายน 2551
เชียงใหม่ ประเทศไทย

ไทยโอเรียนท์-small4

ตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสารด่านหน้า
มิถุนายน 2551 – มิถุนายน 2555
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
สมุทรปราการ ประเทศไทย

บริการผู้โดยสาร
สายการบินโอเรียนท์ไทย
มิถุนายน 2555 – ธันวาคม 2556
สนามบินนานาชาติดอนเมือง
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วัตถุประสงค์

ประสพการณ์ส่วนตัวที่หลากหลายได้สร้างเป้าหมายการทำงานของผม จากการที่ผมเป็นเด็กยุคศตวรรษใหม่ในประเทศไทย ผมได้เติบโตมาเรียนรู้และตระหนักอย่างยิ่งถึงการเชื่อมโยงของผู้คนในยุคโลกาภิวัฒน์ รวมถึงโอกาสที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจเกิดใหม่

ขณะที่ผมกำลังศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผมได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคยกับวัฒนธรรมทางตะวันตกและความได้เปรียบในการทำธุรกิจและการทำงานของตลาดในอเมริกา ขณะเดียวกันผมได้มองถึงอนาคตอันใกล้ ผมได้เห็นโอกาสสำหรับประเทศไทยที่จะกลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านการค้า การขนส่ง การศึกษา การฝึกหัดด้านการแพทย์และเครื่องมือการแพทย์ หรือแม้กระทั่งศูนย์กลางทางการเงิน ประเทศไทยถูกแวดล้อมด้วยประเทศเพื่อนบ้านในเขตเศรษฐกิจอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ ที่มีประชากรรวมกันทั้งสิ้น 625 ล้านคน คิดเป็น 8% ของประชากรโลก นับว่าเป็นตลาดที่สำคัญของธุรกิจของชาวอเมริกันโดยเฉพาะธุรกิจด้านการเดินทางท่องเที่ยวเลยทีเดียว

เท้าข้างหนึ่งของผมได้ยืนอยู่บนผืนแผ่นดิสหรัฐอเมริกา แต่หัวใจของผมยังผูกพันอยู่กับประเทศบ้านเกิด เป้าหมายของผมคือการค้นหาอาชีพที่จะเชื่อมโยงให้การช่วยเหลือนักธุรกิจชาวอเมริกันที่ปราถนาจะเปิดตลาดในประเทศไทย ผมต้องการทำให้เขามีความเข้าใจในวัฒนธรรมของเรา ภาษาของเรา และคนของเราเป็นอย่างดี ในทางกลับกัน ผมต้องการแบ่งปันข้อมูลให้กับคนไทยในสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการมาศึกษาต่อที่นี่ ข้อมูบเกี่ยวกับคนอเมริกัน ธุรกิจ และระบบการบริหารองค์การอิสระ ผมยังไม่เห็นว่าเป้าหมายของผมจะนำทางผมไปในทางใด แต่ผมมั่นใจอย่างยิ่งในอนาคตที่สดใส